PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 "POD TOPOLĄ" W BARLINKU
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Informacje ogólne

Przedszkole Miejskie Nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku
     ul.   Podwale 11      74 – 320 Barlinek   
     tel /fax    95/7461869
     e-mail   pm2@barlinek.stronyzklasa.pl
     Adres strony Internetowej: https://stronyzklasa.pl

 


Przedszkole Miejskie Nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku jest placówką wychowania przedszkolnego. Swą działalność rozpoczęło  02.11.1973 roku. 

Uchwała Nr LII/868/2010 Rady Miejskiej w Barlinku  z dnia 25 lutego 2010 roku

W sprawie:  Odnowienia aktów założycielskich przedszkoli publicznych w Barlinku dla którego organem prowadzącym jest Gmina Barlinek.

Przedszkole  posiada :

numer statystyczny -  Regon  320785200

numer identyfikacji podatkowej - NIP 597-171-22-66

 

Przedszkole działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 95 poz.425 z 1991 r
 • z póź.zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
 • Aktu założycielskiego
 • Statutu przedszkola

Organem prowadzącym przedszkole  jest Urząd Miejski w Barlinku,  a organem nadzorującym Kurator Oświaty
w Szczecinie.

 

 Dyrektor przedszkola - Barbara Walaszczyk
 Wicedyrektor przedszkola  - Elżbieta Pierzchała
 

Organami Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku są:

 • Dyrektor przedszkola,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.


Organy przedszkola współdziałają ze sobą, aby przede wszystkim:

 • gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą,
 • zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola w planowanych działaniach lub decyzjach.

 

Dyrektor przedszkola jest kierownikiem jednostki budżetowej:       

 • Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami.
 • Decyduje w sprawach: zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola; przyznawania nagród oraz wymierzania   kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola; występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 • Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno -wychowawczą przedszkola  i reprezentuje
 • go na zewnątrz.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówce.
 • Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.
 • Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.
 • Kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący.
 • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 • Ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
 • Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą działalność przedszkola.
 • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 • W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.
 • Dba o systematyczne  doskonalenie zawodowe nauczycieli.


Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki:

 • Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni.
 • Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 • W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.


   Rada Rodziców:

 • W przedszkolu działa  Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci;
 • Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców przedszkola;
 • Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
 • ze statutem przedszkola;
 • Rada Rodziców może występować do Rady  Pedagogicznej i dyrektora przedszkola
 • z wnioskami  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

 

W roku szkolnym 2023/2024 do przedszkola uczęszcza 227 dzieci, które zapisano do grup:

 

 • GRUPA 3 – latki ŻABKI rocznik - 2020
 • GRUPA 4 – latki MISIE USZATKI rocznik - 2019
 • GRUPA 3 - latki CZYŚCIOSZKI rocznik - 2020
 • GRUPA 4 - latki LEŚNA GROMADA rocznik - 2019
 • GRUPA 6- latki  KOSMONAUCI rocznik - 2017 
 • GRUPA 6 – latki MĄDRE SÓWKI rocznik - 2017
 • GRUPA 4- 5  latki KOTKI rocznik - 2018-2019
 • GRUPA 5 – latki MOTYLKI rocznik - 2018
 • Grupa 5 - latki KRASNALE rocznik -  2018
 • GRUPA  6 – latki BIEDRONKI rocznik - 2017

 

Dzieciom proponujemy:

 • Bogaty kalendarz imprez przedszkolnych.
 • Atrakcyjne i twórcze metody pracy.
 • Ciekawe programy dydaktyczno - wychowawcze.
 • Dodatkową ofertę zajęć: religia, rytmika, język niemiecki, zajęcia z logopedą
 • i pedagogiem - terapeutą
 • Wycieczki krajoznawczo - turystyczne w bliższą i dalszą okolicę jak również wycieczki autokarowe. 
 • Udział w różnych konkursach, przeglądach, wystawach, spotkaniach z artystami.
 • Częsty pobyt na świeżym powietrzu: place zabaw w przedszkolu, okoliczne miejskie parki ...
 • Nowocześnie umeblowane i dobrze wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne sale dla dzieci,
 • Smaczne i urozmaicone posiłki.

Rodzicom oferujemy:                                  

 • Rzetelne informacje na temat ich dziecka.
 • Fachową pomoc wykwalifikowanej kadry pedagogicznej  w rozwiązywaniu problemów wychowawczo-dydaktycznych.
 • Możliwość udziału w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
 • Udział w zebraniach i zajęciach otwartych.
 • Kontakt  ze specjalistami m.in. pedagog-  terapeuta, logopeda,
 • Bieżące informacje na tablicach ogłoszeń
 • Wystawy twórczości dziecięcej na tablicach przy salach zajęć,
 • Ciekawostki  i aktualności z życia przedszkola 

 

Kancelaria przedszkola jest czynna codzienni w godzinach od 8.00 do 15.00.

Nauczyciele poszczególnych grup są do dyspozycji rodziców  w ramach konsultacji

 i rozmów indywidualnych.

 

Data dodania: 2018-09-08 12:50:29
Data edycji: 2024-04-18 09:39:38
Ilość wyświetleń: 4252

"Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu"

Robert Fulghum
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej