PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 "POD TOPOLĄ" W BARLINKU
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja dzieci do przedszkola

Zasady rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku na rok szkolnym 2024/2025.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 zostało przygotowane w oparciu o kryteria określone w art. 131
zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910 i 1378) oraz 

Uchwała Nr  XXXVII/350/2017  Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 marca 2017r.

 1.  Do przedszkola w roku szkolnym 2024/25 przyjmowane są: dzieci w wieku od 3 do 6 lat; w wyjątkowych wypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 – letnie.
 2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio
  w placówce. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do przedszkola, do większej liczby  placówek,  rodzic  określa preferencje co do kolejności przyjęcia.
 5. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
 • Złożenie wniosku odbywa się bezpośrednio w siedzibie przedszkola
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez Komisję Rekrutacyjną
 • Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 1. Postępowanie odwoławcze:
 • Postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami. 
 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Barlinek.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.
 3. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • Wielodzietność rodziny – 5 punktów
 • Niepełnosprawność kandydata – 5 punktów
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 5 punktów
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 5 punktów
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 5 punktów
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 5 punktów
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 5 punktów 
 1. Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania w kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego kryterium wartość – 5 punktów.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
 3. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w uchwale Nr XXXVII/350/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 marca 2017 r. Są to następujące kryteria:
 • Dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat – 5 punktów
 • Dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lat – 4 punktów
 • Dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 3 lat – 3 punktów
 • Dziecko rodziców pracujących ( płacących podatki) w Gminie Barlinek – 2 punkty
 • Dziecko posiada rodzeństwo  kontynuujące edukację w danym przedszkolu – 1 punkt 
 1. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na w/w zasadach.
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal posiada wolne miejsca, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające na określonych  zasadach. 
   Uchwała Nr  XXXVII/350/2017   Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 marca 2017r.                                   
   

Dokumenty, które rodzice / prawni opiekunowie dołączają do wniosku

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest złożenie wniosku o przyjęcie wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Wniosek pobiera się w  przedszkolu lub ze strony internetowej.
 3. Wypełniony wniosek wraz  z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora przedszkola.
   
 4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe)  
 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, (Oświadczenie do pobrania na strony internetowej przedszkola)
 •  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności rodzic /opiekuna lub rodziców/ opiekunów kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 I 1948),
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.),

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych

( uchwale Nr XXXVII/350/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 marca 2017 r.)

 • Deklaracja o kontynuowania wychowania przedszkolnego przez  rodzeństwo w danym przedszkolu.
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola.
 • Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkiwaniu na terenie gminy Barlinek i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Myśliborzu.
   

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica / prawnego opiekuna kandydata.


Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”

Procedura  odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,.
 2. Rodzic kandydata/opiekun prawny  może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
 4. Rodzic / prawny opiekun kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 5. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 
 

Data dodania: 2018-10-15 20:13:07
Data edycji: 2024-01-19 09:24:56
Ilość wyświetleń: 4599

"Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu"

Robert Fulghum
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej