PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 "POD TOPOLĄ" W BARLINKU

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja dzieci do przedszkola

Zasady rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku na rok szkolnym 2022/2023.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 zostało przygotowane w oparciu o kryteria określone w art. 131
zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910 i 1378) oraz 

Uchwała Nr  XXXVII/350/2017  Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 marca 2017r.

 1.  Do przedszkola w roku szkolnym 2021/22 przyjmowane są: dzieci w wieku od 3 do 6 lat; w wyjątkowych wypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 – letnie.
 2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio
  w placówce. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do przedszkola ,do większej liczby  placówek,  rodzic  określa preferencje co do kolejności przyjęcia.
 5. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
 • Złożenie wniosku odbywa się bezpośrednio w siedzibie przedszkola,
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną,
 • Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 1. Postępowanie odwoławcze:
 • Postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami. 
 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Barlinek.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.
 3. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • Wielodzietność rodziny – 5 punktów
 • Niepełnosprawność kandydata – 5 punktów
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 5 punktów
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 5 punktów
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 5 punktów
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 5 punktów
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 5 punktów 
 1. Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania w kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego kryterium wartość – 5 punktów.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
 3. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w uchwale Nr XXXVII/350/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 marca 2017 r. Są to następujące kryteria:
 • Dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat – 5 punktów
 • Dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lat – 4 punktów
 • Dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 3 lat – 3 punktów
 • Dziecko rodziców pracujących ( płacących podatki) w Gminie Barlinek – 2 punkty
 • Dziecko posiada rodzeństwo  kontynuujące edukację w danym przedszkolu – 1 punkt 
 1. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na w/w zasadach.
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal posiada wolne miejsca, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające na określonych  zasadach. 
   Uchwała Nr  XXXVII/350/2017   Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 marca 2017r.                                   
   

Dokumenty, które rodzice / prawni opiekunowie dołączają do wniosku

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest złożenie wniosku o przyjęcie wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Wniosek pobiera się w  przedszkolu lub ze strony internetowej.
 3. Wypełniony wniosek wraz  z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora przedszkola.
   
 4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe)  
 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, (Oświadczenie do pobrania na strony internetowej przedszkola)
 •  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności rodzic /opiekuna lub rodziców/ opiekunów kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 I 1948),
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.),

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych

( uchwale Nr XXXVII/350/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 marca 2017 r.)

 • Deklaracja o kontynuowania wychowania przedszkolnego przez  rodzeństwo w danym przedszkolu.
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola.
 • Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkiwaniu na terenie gminy Barlinek i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Myśliborzu.
   

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica / prawnego opiekuna kandydata.


Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”

Procedura  odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,.
 2. Rodzic kandydata/opiekun prawny  może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
 4. Rodzic / prawny opiekun kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 5. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 
 

Data dodania: 2018-10-15 20:13:07
Data edycji: 2022-01-17 09:00:54
Ilość wyświetleń: 3133

"Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu"

Robert Fulghum
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej