PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 "POD TOPOLĄ" W BARLINKU
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Procedury Bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu Miejskim Nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku

Podstawa prawna:

Konstytucja Rzeczypospolitej art. 72;

 1. Konwencja o Prawach Dziecka art.3, art. 19, art. 33;

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 z poen. zmianami);

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12, poz.67;

 3. Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty-art.95a (Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz.2572, z późn. zm.);

 4. Statut Przedszkola Publicznego nr 243 W Warszawie

 

Wstęp

Wprowadzenie procedur bezpieczeństwa jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela
i pracownika placówki. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu i podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola w czasie spacerów i wycieczek. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

 

Zakres procedury:

Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

 

 1. Cele procedur:

 • Troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki

 • Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu
  w przedszkolu;

 • Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola gwarantujących poszkodowanemu dziecku prawidłową opiekę;

 • Stosowanie zasad organizowania wycieczek poza teren przedszkola;

 • Dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych
  z uwzględnieniem istniejących warunków.

 

2. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:

 

Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela i personelu. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu.

 

W NAGŁYCH WYPADKACH WSZYSTKIE DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA BEZ WZGLĘDU NA ZAKRES ICH CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH, W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SKIEROWANE SĄ NA ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym i zdrowotnym dla celów naukowych, deklarację zgody podpisują rodzice.

2. Zgodę lub jej brak na publikowanie wizerunku dziecka w mediach, na stronie internetowej przedszkola rodzice wyrażają w oświadczeniu w formie pisemnej na początku każdego roku szkolnego.

3. W przypadku powstania zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, innego wydarzenia grożącego dziecku lub niepokojącego, utrudniającego podjęcie właściwej decyzji pod nieobecność dyrektora każdy pracownik, a zwłaszcza nauczyciele wszystkich grup mają obowiązek natychmiastowego telefonicznego skontaktowania się z dyrektorem przedszkola.

4. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, decyzję o trybie postępowania podejmuje dyrektor przedszkola.

1. 
PROCEDURA VI DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA ZDARZY SIĘ DZIECKU NIESZCZĘśLIWY WYPADEK
Pobierz
docx - 0.01MB
2. 
Procedura_I_DOTYCZY_PRZYPROWADZANIA_I_ODBIERANIA_DZIECKA_Z_PRZEDSZKOLA.odt
Pobierz
odt - 0.02MB
3. 
PROCEDURA_II_DOTYCZY_PRZYPADKU__GDY_NAUCZYCIEL_PODEJRZEWA__ZE_DZIECKO_CHCE_ODEBRAC_OSOBA_BEDaCA_.odt
Pobierz
odt - 0.02MB
4. 
PROCEDURA_III_ODBIERANIE_DZIECKA_PRZEZ_OSOBE_NIEPELNOLETNIa.odt
Pobierz
odt - 0.02MB
5. 
PROCEDURA_IV_odbierania_dziecka_z_przedszkola_po_godzinach_urzedowania.docx
Pobierz
docx - 0.01MB
6. 
PROCEDURA_V_DOTYCZY_PRZYPADKU__GDY_NAUCZYCIEL_ZNAJDUJE_NA_TERENIE_PRZEDSZKOLA__NIEBEZPIECZNE_PRZ.odt
Pobierz
odt - 0.02MB
7. 
PROCEDURA_VII_DOTYCZY_WYPADKU_WYSTAPIENIA_POZARU.odt
Pobierz
odt - 0.02MB
8. 
PROCEDURA_VIII_DOTYCZY_BEZPIECZENSTWA_W_SALI_ZAJEC.odt
Pobierz
odt - 0.02MB
9. 
PROCEDURA_IX_ZAPEWNIENIA_DZIECIOM_BEZPIECZENSTWA_W_CZASIE_ZAJEC_DODATKOWYCH.odt
Pobierz
odt - 0.02MB
10. 
PROCEDURA_X_DOTYCZY_WYJSCIA_NA_TEREN_PRZEDSZKOLNY.odt
Pobierz
odt - 0.02MB
11. 
PROCEDURA_XI_DOTYCZY_WYCIECZEK__WYJSC_I_SPACEROW_PRZEDSZKOLNYCH.odt
Pobierz
odt - 0.02MB
12. 
PROCEDURA_XII_DOTYCZY_SYTUACJI__GDY_DO_PRZEDSZKOLA_UCZESZCZA_DZIECKO_PRZEWLEKLE_CHORE.odt
Pobierz
odt - 0.03MB
13. 
PROCEDURA_XIV_DOTYCZY_MONITOROWANIA_OSOB_WCHODZaCYCH_I_OPUSZCZAJaCYCH_TEREN_PRZEDSZKOLA.odt
Pobierz
odt - 0.01MB
14. 
Procedura Bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii COVID-19 obowiązująca w Przedskolu Miejskim Nr2 od 01.09.2020r.
Pobierz
doc - 0.55MB
15. 
Wytyczne-żłobki-przedszkola-IV-aktualizacja-25-08-2020(1)
Pobierz
pdf - 3.97MB
Data dodania: 2018-10-08 15:38:31
Data edycji: 2021-05-13 09:50:03
Ilość wyświetleń: 1760

"Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu"

Robert Fulghum
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej