PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 "POD TOPOLĄ" W BARLINKU

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Statut Przedszkola

Statut Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku

(tekst jednolity)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 59 z 11 stycznia 2017)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r., poz. 649)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy prodramowej kształcenia ogólnego dla szkoły [podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. Poz. 356)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii 
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Z2017 r. Poz.1147)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. W sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Z2017 r. poz. 1591)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły
i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1627)

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) – zachowuje moc na podstawie art. 364 ustawy PWUPO

8. Akt założycielski

9. Niniejszy statut.


Rozdział  I

Przepisy wprowadzające

§ 1

 1. Przedszkolem Miejskim Nr 2 w Barlinku, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Barlinku przy ul. Podwale 11.

 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Barlinek. 

 4. Nadzór pedagogiczny nad  przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Szczecinie.

 5. Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:                                            
  Przedszkole Miejskie Nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku

 6. Przedszkole używa pieczęci o treści:

                                    
Przedszkole Miejskie Nr 2
"Pod Topolą"
ul. Podwale 11
74-320 Barlinek

tel. /faks 095 74 61 869

Regon 320785200 NIP 5971712266
 

§ 2

 Przedszkole działa na podstawie:                                     

 1. Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty / Dz. U 2004 nr 256, poz.2572
  i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy

 2. Aktu założycielskiego Uchwała  nr XXVII/235/93 Rady Gminy i Miasta w Barlinku  z dnia 28.09.1993r.

 3. Odnowiony Akt założycielski Uchwała NR LII/868/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 lutego 2010 roku.

 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 59 z 11 stycznia 2017)

 5. N​iniejszego statutu.

 § 3

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok. 

 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. 

 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 530 do 1600 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 4. Czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godziny dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych jest na realizację podstawy programowej.                                                   

 § 4

 1. Przedszkole  jest jednostką budżetową, którego działalność finansowana jest przez:
  1) Gminę Barlinek

  2) rodziców w formie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin przeznaczonych na realizację bezpłatnej podstawy programowej.

 2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych 

§ 5

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie. Podstawa programowa we wszystkich grupach realizowana w godzinach od 900 do 1400

 2. Wysokość opłaty dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w  Barlinku i Ustawą o Systemie Oświaty.

 3.  W opłatach, o których mowa w § 5 pkt 2 może być udzielana ulga zgodnie
  z zapisami obwiązującej Uchwały Rady Miejskiej w Barlinku.

 4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników Przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki dziennej wprowadzone zostaje zarządzeniem dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie aktualnych kosztów surowca i obowiązujących norm żywieniowych. 

 5. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.

 6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu  oraz za wyżywienie za dany miesiąc pobierane są z góry  do 15 dnia każdego miesiąca na wskazane przez dyrektora konto bankowe.

 7. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy m.in. (odpowiednia liczba dzieci w oddziale) oraz oczekiwań rodziców  (prawnych opiekunów).

8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: 

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 – 20 minut. 

2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 25 - 30 minut.

9. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora   placówki
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

10. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ  II
 
Cele i zadania przedszkola

 
§  6

 1. Przedszkole jest instytucją powołaną do wykonywania określonych programem zadań dostosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, które nauczyciel realizuje w ramach obszarów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego: 

  1) fizyczny obszar rozwoju dziecka.

  2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

  3) społeczny obszar rozwoju dziecka

 

§  7

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu
  o podstawę programową wychowania przedszkolnego poprzez realizację programów wybranych lub opracowanych przez nauczycieli, zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną i dopuszczonych do użytku przez dyrektora.

 2. Przedszkole może realizować programy autorskie, wprowadzać innowacje pedagogiczne, eksperymenty oraz zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem
  w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

 3. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć specjalistycznych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

 4. Rodzaj, sposób organizacji i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Sposób dokumentacji tych zajęć określają odrębne przepisy.

 5. Zajęcia dodatkowe finansowane są z budżetu przedszkola. 

 6. Przedszkole realizuje treści i zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 8

1. W przedszkolu udzielana jest dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczna zgodnie
z odrębnymi przepisami, dotyczącymi zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach. W zależności od potrzeb, możliwości i za zgodą organu prowadzącego zatrudnia się dodatkową kadrę pedagogiczną specjalistyczną w celu współorganizowania procesu wychowawczo– dydaktycznego i opiekuńczego. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne, nieobowiązkowe, nieodpłatne i organizowane jest na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole może organizować indywidualne nauczanie. 

4. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
którym kończy  10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje poradnia psychologiczno – pedagogiczna.

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrze
rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego mo
żliwości psychofizycznych i środowiskowych i jest realizowana we współpracy z:

1) rodzicami,

2) poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi przedszkolami, szkołami, placówkami,

5) organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na rzecz rodziny.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek rodziców, nauczycieli,
pedagoga, logopedy, dyrektora przedszkola, asystenta rodziny, poradni, pracownika socjalnego, kuratora sądowego;

6. Działaniami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane będą dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj: dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, dzieci zaniedbane środowiskowo oraz dzieci szczególnie uzdolnione.

7. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego utworzenie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który będzie planował
i koordynował udzielanie pomocy, z uwzględnieniem wymiaru godzin ustalonego dla poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych lub innych o charakterze terapeutycznym;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

7. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora i jest bezpłatna;

8. W przedszkolu zatrudniony jest pedagog i logopeda:

1) Obowiązki pedagoga:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dziecka;

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka;

c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;

d) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym;

e) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

f) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

g) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

2) Obowiązki logopedy:

a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców
w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka i eliminowania jej zaburzeń;

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

d) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

ROZDZIAŁ  III

Organy przedszkola

§  9

 1. Organami przedszkola są: 

  1) Dyrektor przedszkola.
  2) Rada Pedagogiczna.
  3) Rada Rodziców.
   

 2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§  10

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.  

 3. Dyrektor pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

 4. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

  1) kierowanie  bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

  2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

  3) opracowanie koncepcji pracy przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną.

  4) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

  5) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

  6) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych
  w ramach jej kompetencji.
  7) wstrzymanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami
  i powiadomienie o tym stosownych organów.

  8) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.

  9) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami.

  10) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola. 
  11) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
  i kontrolującymi.

  12) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.

  13) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną.

  14)  podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola, w ciągu roku szkolnego, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
  15) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu Pracy, bhp i ppoż.

  16) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju.
  17) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi.
  18) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.
  19) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie
  z obowiązującym regulaminem.

  20) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

  21) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pracowników przedszkola.
  22) wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje stopień nauczyciela kontraktowego.

  23) organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

§ 12

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

   

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący
  w przedszkolu oraz dyrektor.

   

 3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.

 4. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są co najmniej trzy razy w roku lub
  w miarę bieżących potrzeb.

 5. Inicjatorem zebrań  Rady Pedagogicznej może być:

  1) Dyrektor.
  2) 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

  3) Organ prowadzący.

  4) Organ nadzoru pedagogicznego.    

   

 6. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 
   

 7. Termin zwołania Rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed zebraniem. 

 8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

 9. Do kompetencji  Rady Pedagogicznej należy: 

   

  1) zatwierdzanie panów pracy

  2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 
  3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola; 
  4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci przyjętych do przedszkola.
  5) występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
  6) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
  stanowisko dyrektora.

  7) opiniowanie w szczególności: 

   

a) organizacji pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć.

b) projektu planu finansowego przedszkola.

c) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień. 

d) propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

e) programów wychowania przedszkolnego. 


10. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut przedszkola. 

11. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie
z harmonogramem.

12. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności, co najmniej 2/3 liczby jej członków.

13. Nauczycieli biorący udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie
ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 
​14. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona
niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny. 

§ 13

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola. 
   

 2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może  być sprzeczny ze statutem przedszkola.
   

 3. Członków Rady Rodziców wybiera się co roku podczas zebrań grupowych rodziców, po jednym przedstawicielu rodziców z grupy.
   

 4. Rada Rodziców wybiera przewodniczącego.
   

 5. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
   

 6. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym dyrektor przedszkola.

 7. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym. 

 8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 9. Rada Rodziców uczestniczy w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 10. W rozwiązywaniu problemów Rada Rodziców współdziała z organizacjami samorządu terytorialnego.

§ 14

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania
  i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.                                     
   

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

 

§ 15

 

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

   

 2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola

   

 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

   

 4. Czas trwania zajęć edukacyjnych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi w grupie dzieci
  3 – 4 letnich 15- 20 minut,  w grupie dzieci 5 – 6 letnich 25- 30 minut.

   

 5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań
  i uzdolnień

   

 6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

   

 7. Liczbę miejsc organizacyjnych i oddziałów w przedszkolu planuje się corocznie
  w porozumieniu z organem prowadzącym.

   

 8. W przedszkolu jest 10 oddziałów, a ich liczba może ulec zmianie w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych.

   

 9. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia. 
   

 10. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

    

 11. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności: 


  1) dane ogólne przedszkola

  2) oddziały i leczbę dzieci

  3) pracownicy pedagogiczni

  4) pracownicy administracji i obsługi

  5) projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia

  6) dodatkowe zajęcia organizacyjne w przedszkolu


12. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.

13. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie

14. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) 10 sal zajęć dla poszczególnych oddziałów

2) jedną salę rekreacyjną do zajęć ruchowych

3) pomieszczenia administracyjna – gospodarcze

4) kuchnię

5) szatnię dla dzieci i personelu

6) pomieszczenia sanitarne

7) pokój nauczycielski

8) pokój logopedycznych

9) pokój pedagoga


15. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. 

16. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na świeżym powietrzu.

17. Grupy mogą być łączone przy liczbie dzieci poniżej 10 w każdej z nich, z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych wiekowo. Grupy te mogą być łączone w okresach obniżonej frekwencji ( ferie, dyżur wakacyjny, epidemia, itp.)

18. Zasady przyprowadzania dzieci do przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione przez nich osoby: 

 

1) do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione prze nich osoby

 

2) osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy, do której uczęszcza lub przekazać osobiście nauczycielce dyżurującej

 

3) nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie
i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola bez opieki (np. pozostawienie przed budynkiem przedszkola, w szatni, przed salą zajęć itp..) 

 

19. Zasady odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione przez nich osoby:

 
1) nauczycielki sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom
(prawnym opiekunom) lub upoważnionej osobie.

2) dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

3) rodzice ( prawni opiekunowie) lub upoważnione przez nich osoby  zobowiązani są do osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela dyżurującego.

4) w przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela
zamiarze odebrania dziecka.

5) rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenia o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.


6) w szczególnych incydentalnych sytuacjach, należy osobiście powiadomić nauczyciela o odbiorze dziecka przez inną osobę niż określono w oświadczeniu.


7) osoba upoważniona, w momencie odbioru dziecka, powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i na żądanie nauczyciela okazać go.


8) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.


9) w sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel ma obowiązek skontaktować się
z rodzicami dziecka.

10) rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania aktualnego numeru telefonu kontaktowego.

11) w przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej, nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców,

12) w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

20. Przedszkole pełni wobec rodziców rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze:
1) dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dziecka.
2) informuje na bieżąco o jego postępach wskazując osiągnięcia, powodzenia, podejmowane próby.

21. W przedszkolu obowiązuje zakaz wnoszenia przez dzieci do sal przedszkolnych telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych (tablety, aparaty, zegarki smartwatch itp. z funkcjami nagrywania, fotografowania, podsłuchiwania). Przedszkole nie odpowiada za w/w urządzenia pozostawione w szatni przedszkolnej.

§  16

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych

1) Nauczyciel i woźna oddziałowa zapewniają bezpośrednią i stałą opiekę nad grupą dzieci w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola:
a) w trakcie wycieczek na terenie miasta opiekę zapewniają:

 1. - Dla grupy (25 osób) dzieci 3 - letnich – 3 osoby.

  - Dla grupy (25 osób) dzieci 4 – 5 – 6 - letnich – 2 osoby

b) w trakcie wycieczek poza teren miasta opiekę zapewnia 1 osoba na każde 10 dzieci.


c) na udział dziecka w wycieczce poza teren miasta wymagana jest odrębna zgoda rodziców lub opiekunów wyrażona na piśmie.

 

2. Personel przedszkola zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

3. Przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przeciwpożarowe.

4. W przedszkolu realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

§ 17

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece dwóch nauczycieli.

2. Liczbę nauczycieli co roku zatwierdza organ prowadzący. 

3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. 

 § 18 

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję
  o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

  1) zalegania przez rodziców z opłatą za usługi świadczone przez przedszkole przez okres dwóch miesięcy.
  2) nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż jeden miesiąc i nie zgłoszenie przez rodziców (prawnych opiekunów) przyczyny tego faktu.

  3) utajnienia przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, choroby dziecka lub innych problemów, które uniemożliwiają przebywanie dziecka
  w grupie rówieśniczej.

  4) nie zgłoszenie się dziecka 6 – letniego korzystającego z podstawy programowej  do 30 września, w przypadku braku informacji od rodziców ( prawnych opiekunów).

  5) kiedy dziecko stosuje nadmierną przemoc fizyczną lub psychiczną w stosunku do kolegów nie wykazuje poprawy, na skutek współpracy ze strony rodziców lub uchylania się rodziców od podjęcia terapii specjalistycznej (psychologiczno – pedagogicznej, lekarskiej itp.).
  6) nie przestrzegania przez rodziców niniejszego statutu.

  2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy przedszkola rodzic ( prawny opiekun) otrzymuje na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

§ 19

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa Regulamin rekrutacji dzieci obowiązujący dla Przedszkola Miejskiego Nr 2  "Pod Topolą" w Barlinku, który jest integralną częścią Statutu Przedszkola.

 

ROZDZIAŁ V

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola


§ 20

1. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków. 
 

2. Wszyscy pracownicy przedszkola musza zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych. 

 

3. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków. 

§ 21

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym. 
 

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy: 


  a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z obowiązującym podstawą programową, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.


  b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

   
  c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, 
  d) prowadzenie analiz gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,


  e) udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom poprzez opracowanie programu pracy indywidualnej lub grupowej. Na udzielenie takiej pomocy rodzic wyraża pisemną zgodę. Program musi zostać opracowany do końca października każdego roku szkolnego, 


  f) wydanie stosownej informacji dla rodziców, o której mowa w rozporządzeniu
  o wydawaniu świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,


  g) znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
  w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej,


  h) informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych
  w przedszkolu, w tym zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,


  i) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafią,


  j) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola,


  k) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania,

   
  l) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
  w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp., obowiązki opiekunów podczas spacerów i wycieczek określają odrębne przepisy,


  m) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną i inną,

   
  n) planowanie własnego rozwoju zawodowego  systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, 


  o) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska
  o estetykę pomieszczeń, 


  p) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci


  q) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,


  r)  realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

   
  s) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,


  t) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających
  z bieżącej działalności przedszkola. 


  u) stosowanie zajęć rozwijających uzdolnienia szczególnie dla dzieci uzdolnionych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

  2. W szczególności do zadań nauczyciela należy zapewnienie dziecku bezpieczeństwa
  w szeroko rozumianym zakresie, w szczególności:

  a)  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w przedszkolu,


  b)  przestrzeganie regulaminów korzystania z sali i urządzeń przedszkola oraz wykształcenie u dzieci umiejętności korzystania z sal i urządzeń przedszkola zgodnie z przeznaczeniem określonym w tych regulaminach,


  c)  niezwłoczne informowanie rodziców w przypadku podejrzenia u dziecka niedyspozycji lub choroby,


  d) niezwłoczne informowanie dyrektora lub społecznego inspektora pracy o wypadku, któremu uległo dziecko w czasie zajęć prowadzonych przez nauczyciela,


  e) czuwanie nad bezpiecznym spożywaniem przez dzieci posiłków,


  f) kształtowanie w dzieciach właściwych nawyków samoobsługowych związanych
  z korzystaniem z urządzeń sanitarnych,


  g) nieprzerwane sprawowanie pieczy nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć – możliwość opuszczenia zajęć istnieje tylko w nagłych wypadkach pod warunkiem jednoczesnego zorganizowania zastępstwa innego nauczyciela
  i powiadomienia dyrektora placówki,


  h) zgłaszanie dyrektorowi informacji o uszkodzonych urządzeniach i pomocach dydaktycznych – niezwłocznie po ich wykryciu.

  3. Nauczyciel ma do dyspozycji środek wychowawczy w postaci Systemu Nagród i Kar:

 Nauczyciel może zastosować następujące rodzaje nagród:

a) pochwałę ustną na forum grupy lub całego przedszkola,

b) pochwałę ustną stosowaną przy rodzicach

c) znaczki, emblematy, dyplomy i nagrody rzeczowe za wzorowe zachowanie lub szczególne osiągnięcia w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i nawyków.

 Nauczyciel może zastosować następujące rodzaje kar:

a) upomnienie za drobne przewinienie,

b) upomnienie przy wszystkich rówieśnikach za nieprzestrzeganie zawartych umów,

c) odizolowanie od innych dzieci przyznane za kilkakrotne upomnienie nauczyciela nie przynoszące rezultatu,

d) skarga do rodziców przekazana w obecności dziecka za niewykonywanie poleceń nauczyciela, ignorowanie ich,

e) odesłanie na określony czas do innej grupy za przeszkadzanie rówieśnikom
w zabawie np. popychanie, bicie, podkładanie nóg, używanie brzydkich słów itp.,

f) rozmowa dyscyplinująca z panią dyrektor w obecności rodziców za stwarzanie podczas zabaw i zajęć sytuacji zagrażających życiu, zdrowiu
i bezpieczeństwu innych dzieci. 


§ 22

 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączenia ich w działalność przedszkola.


2. Dla dzieci, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, organizowane są różne formy opieki i pomocy.
 

§ 23
 

1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

§ 24

 1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Powołania i odwołania wicedyrektora dokonuje dyrektor przedszkola po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organu prowadzącego.
 2. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem:
 

a) współkieruje bieżącą działalnością dydaktyczną przedszkola,


b) współdecyduje o organizacji pracy zajęć dodatkowych,

c) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pozostałych pracowników,


d) wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola,
a szczególnie zlecone przez dyrektora,


e) dysponuje środkami finansowymi przedszkola w przypadku nieobecności dyrektora i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie,


f) reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności dyrektora.

§ 25

1. Przedszkole zatrudnia samodzielnego referenta.

2. Obowiązki samodzielnego referenta:

1) prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji kadrowej;

2) prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników;

3) organizowanie i realizowanie kontroli wewnętrznej;

4) weryfikacja kwalifikacji kandydatów i załatwianie wszelkich spraw związanych
z zatrudnieniem, sporządzanie odpowiednich sprawozdań na potrzeby GUS
i innych instytucji w zakresie zatrudnienia;

5) przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;

6) rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w przedszkolu;

7) wysyłanie korespondencji;

8) zamawianie druków ścisłego zarachowania;

9) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników;

10) wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych;

11) obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;

12) przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji dzieci;

13) dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;

14) dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie;

15) czuwanie nad terminowym przeprowadzaniem szkoleń pracowników w zakresie bhp i p.poż;

16) czuwanie nad terminowym przeprowadzaniem badań do celów sanitarno- epidemiologicznych oraz okresowych pracowników przedszkola;

17) obsługa gości i interesantów dyrektora;

18) przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów przedszkolnych;

19) przekazywanie akt do zakładowego archiwum;

20) udzielanie informacji interesantom;

21) przestrzeganie regulaminu pracy i przepisów bhp i p.poż

22) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez dyrektora przedszkola związanych z organizacją pracy.

 §  26

1. Przedszkole zatrudnia intendenta.

2. Obowiązki intendenta:

1) sporządzenie, w porozumieniu z kucharką i dyrektorem przedszkola jadłospisów dekadowych zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, wywieszanie ich do wiadomości rodziców;

2) dokonywanie zakupów żywności i wydawanie produktów spożywczych
z magazynu kucharce za pokwitowaniem i codzienne ich wpisywanie do dokumentacji;

3) codzienne sporządzanie raportu żywieniowego;

4) przestrzeganie wysokości stawki żywieniowej;

5) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego i dziennika żywieniowego, sporządzanie rozliczeń miesięcznych;

6) kontrola prawidłowego przechowywania, terminów przydatności do spożycia
i zabezpieczanie przed zniszczeniem artykułów żywnościowych w magazynie spożywczym – zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej;

7) dbanie o czystość i porządek w magazynach żywnościowych;

8) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem oraz porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej;

9) pobieranie pieniędzy z kasy; rozliczanie pogotowia kasowego na podstawie rachunków sprawdzonych i podpisanych przez dyrektora i główną księgową oraz ewidencjonowanie ich w odpowiednim raporcie;

10) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem;

11) prowadzenie kartotek magazynowych;

12) zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą, pożarem i zniszczeniem;

13) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;

14) organizowanie własnego stanowiska pracy i podległych pracowników; wydawanie poleceń i dyspozycji podległym pracownikom;

15) przestrzeganie przepisów i zasad bhp;

16) dbałość o mienie przedszkola i właściwe jego zabezpieczenie oraz użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem;

17) informowanie dyrektora o stanie wykonywanych prac i napotkanych trudnościach;

18) wnioskowanie o dokonanie kasacji i likwidacji zużytych składników majątkowych przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz uczestniczenie w spisach z natury majątku przedszkola;

19) zmiana i uzupełnianie instrukcji ppoż. oraz oznakowań dróg ewakuacyjnych;

20) prowadzenie spraw związanych z zakupami sprzętu, środków czystości, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;

21)opisywanie rachunków pod względem merytorycznym;

22) zaopatrywanie pracowników i nauczycieli w odzież ochronną i inne świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie imiennych kartotek przydzielonej odzieży.

 §  27

1. Przedszkole zatrudnia pomoc nauczyciela

Obowiązki pomocy nauczyciela:

a) ścieranie kurzu z zabawek i pomocy dydaktycznych oraz stałe utrzymywanie ich

b) mycie zabawek (w miarę wolnego czasu);

c) pomoc w przygotowaniu posiłków;

d) pomoc w karmieniu dzieci;

e) stały pobyt z dziećmi w sali;

f) ścisła współpraca z nauczycielem podczas zajęć;

g) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu;

h) opieka w czasie spacerów i wycieczek;

i) pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety;

j) udział w dekorowaniu sali z dbałością o powierzone materiały;

k) sprzątanie po „małych przygodach”;

l) zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

ł) odpowiedzialność za zamykanie drzwi wejściowych w czasie pobytu dzieci
w przedszkolu zabezpieczenie przed samodzielnym opuszczeniem placówki przez dziecko;

o) doraźne zastępowanie woźnych w przypadku ich nieobecności;

p) przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. oraz dyscypliny pracy;

r) wykonywanie poleceń dyrektora lub kierownika gospodarczego związanych
z organizacją pracy przedszkola;

s) przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. w należytej czystości i porządku;

 §  28

1. Przedszkole zatrudnia woźną oddziałową.

Obowiązki woźnej oddziałowej:

a) przestrzeganie ustalonego w przedszkolu czasu pracy i wykorzystywania go
w sposób najbardziej efektywny;

b) stosowanie się do poleceń dyrektora i kierownika gospodarczego;

c) zgłaszanie i eliminowanie zagrożeń w budynku i na terenie przedszkola mogących spowodować wypadek;

d) przestrzeganie regulaminu pracy;

e) współpraca z nauczycielką grupy w organizowaniu opieki i wychowaniu dzieci;

f) ustalanie z nauczycielką czasu wykonywania czynności porządkowych, aby nie było zakłóceń w prowadzeniu zajęć;

g) sprawowanie doraźnej opieki nad dziećmi w czasie chwilowej, ważnej nieobecności nauczyciela w sali;

h) towarzyszenie nauczycielowi podczas zabaw i zajęć z dziećmi, jeżeli w danym czasie nie wykonuje innych powierzonych zadań;

i) towarzyszenie w spacerach, wyjściach poza teren przedszkola oraz w imprezach
i uroczystościach grupowych;

j) pobyt w sali w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć;

k) przygotowywanie pomocy wg zaleceń nauczyciela oraz sprzątanie po zajęciach;

l) udział w dekorowaniu sali przedszkolnych; ścisła współpraca z nauczycielem, pomoc w przygotowaniu zajęć objętych ramowym rozkładem dnia, pomoc
w sprzątaniu po zajęciach;
 pomoc przy wykonywaniu pomocy dydaktycznych.

ł) bezwzględne przebywanie z dziećmi w czasie ich pobytu w szatni oraz pomoc
w czynnościach samoobsługowych;

m) codzienne nienaganne utrzymywanie porządku w sali, łazience oraz dodatkowo
w przydzielonych pomieszczeniach;

n) wietrzenie sali i innych pomieszczeń, opróżnianie koszy na śmieci;

o) pielęgnowanie roślin doniczkowych (podlewanie, mycie i przesadzanie);

p) wykonywanie w okresie wakacji, oprócz czynności codziennych, całkowitego porządkowania przydzielonych pomieszczeń oraz innych pomieszczeń i sprzętu
w przedszkolu;

r) okresowe mycie sprzętów, okien, drzwi, pranie firanek, mycie podłóg, lamp, zabawek w sali oraz na ogrodzie;

s) odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi produktów chemicznych i środków sanitarnych;

t) przy pracach porządkowych obowiązuje kolorowy fartuch, a przy podawaniu posiłków biały fartuch;

u) estetyczne podawanie wszystkich posiłków, rozkładanie właściwych porcji 3 razy dziennie według ilości podanej do kuchni;

w) dbałość i estetykę w czasie jedzeni oraz sprzątanie, zmywanie po posiłkach
i wyparzanie naczyń;

y) organizowania odpoczynku poobiedniego dzieci przez rozłożenie i złożenie leżaków
i pościeli, pomoc
 w rozbieraniu i ubieraniu dzieci;

z) przechowywanie pościeli w wyznaczonych miejscach i pilnowanie oznakowania pościeli, leżaków i ręczników według zaleceń sanepidu;

ź) mycie leżaków w czasie okresowych porządków;

ż) otaczanie specjalną troską dzieci przebywających w pomieszczeniach sanitarnych, w razie zmoczenia się lub zabrudzenia – pomaganie w czynnościach higienicznych; dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i estetyczny wygląd oraz dobre samopoczucie dzieci;

q) zgłaszanie dyrektorowi lub kierownikowi gospodarczemu do odpisu zniszczonego sprzętu, urządzeń i potłuczonych naczyń;

v) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających
z organizacji pracy i potrzeb przedszkola poleconych przez dyrektora lub kierownika gospodarczego;

x) wykonywanie czynności dodatkowych wg przydzielonych zadań (np. dodatkowe pomieszczenia, zastępstwa za innych pracowników obsługowych przebywających na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie);

 §  29

1. Przedszkole zatrudnia kucharkę.

Obowiązki kucharki:

a) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów wspólnie z kierownikiem gospodarczym
i przygotowywanie według nich posiłków;

b) punktualne przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie
z normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą jakość i smak wydawanych posiłków;

c) pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych, zabezpieczenie pobranych z magazynu produktów przed zepsuciem;

d) przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem;

e) przestrzeganie zasad technologii i czystości oraz przepisów bhp, dyscypliny pracy, ppoż., higieniczno – sanitarnych;

f) zgłaszanie dyrektorowi lub kierownikowi gospodarczo – administracyjnemu zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni pracowników lub przynieść szkodę
w mieniu przedszkola;

g) pilnowanie, aby w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione;

h) ścisłe przestrzeganie procedur przygotowania posiłków;

i) przestrzeganie zgodności kalorycznej przygotowywanych posiłków;

j) właściwe porcjowanie posiłków dla dzieci i personelu zgodnie z normami żywieniowymi;

k) mycie i używanie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją;

l) przestrzeganie czystości w kuchni, pomieszczeniach przyległych, sprzętów, naczyń
i odzieży ochronnej;

ł) przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej;

m) dbanie o oszczędne i racjonalne zużycie produktów spożywczych pobranych
z magazynu;

n) przestrzeganie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny.

 §  30

1. Przedszkole zatrudnia pomoc kucharki.

Obowiązki pomocy kucharki:

a) obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do przygotowania posiłków – mycie, obieranie, czyszczenie;

b) rozdrabnianie warzyw, owoców oraz innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn;

c) przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi;

d) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

e) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków, wydawanie ich punktualnie
o wyznaczonej godzinie;

f) utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad bhp i p.poż. oraz dyscypliny pracy;

g) dbałość i prawidłowe korzystanie z maszyn urządzeń oraz drobnego sprzętu elektrycznego;

h) sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni, obieralni, zmywalni, szaf ze sprzętem kuchennym i innych pomieszczeń w wydzielonym obszarze;

i) używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek) podczas wykonywania obowiązków, pranie fartuchów i ścierek;

j) mycie i wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego;

k) doraźne zastępstwo kucharza w przypadku jego nieobecności;

l) zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

ł) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 §  31

1. Przedszkole zatrudnia dozorcę.

Obowiązki dozorcy:

a) zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki;

b) codzienna kontrola obiektu pod kątem zabezpieczenia przed kradzieżą, pożarem;

c) codzienny obchód ogrodu i usuwanie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu dzieci;

d) podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń;

e) dokonywanie napraw sprzętów, zabawek, urządzeń;

f) wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe;

g) przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz dyscypliny pracy;

h) utrzymywanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy;

i) właściwe gospodarowanie powierzonym sprzętem, narzędziami, materiałami;

j) wykonywanie innych poleceń dyrektora lub kierownika gospodarczego związanych
z organizacją pracy przedszkola.

 §  32

1. Przedszkole zatrudnia konserwatora

Obowiązki konserwatora:

a) zgłaszanie dyrektorowi przebywania na terenie przedszkola osób lub zwierząt, których obecność budzi niepokój bądź uzasadnione podejrzenie;

b) codzienne sprzątanie placu przedszkola oraz terenu na zewnątrz ogrodzenia (zamiatanie, odśnieżanie, podlewanie, posypywanie piaskiem, koszenie trawy, usuwanie chwastów, przycinanie drzew i krzewów, eliminowanie wszelkich zagrożeń występujących na placu przedszkola, zgłaszanie do dyrektora wszelkich poważnych  usterek, które wymagają specjalistycznej naprawy);

c) utrzymywanie w czystości śmietniczek na placu przedszkola oraz śmietnika, zgłaszanie do   wywiezienia;

d) wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe;

e) dkonywanie zakupu artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola oraz zleconych przez intendenta;

f) dokonywanie drobnych napraw sprzętu, zabawek, urządzeń;

g) dbanie o porządek i czystość w piwnicach przedszkola;

h) podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym  funkcjonowaniem urządzeń;

i) dokonywanie drobnych remontów nie wymagających specjalistycznego przygotowania;

j) systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń przedszkolnych;

k) utrzymywanie w okresie grzewczym odpowiedniej temperatury
w pomieszczeniach;

l) alarmowanie dyrektora oraz na jego polecenie odpowiednich służb (pogotowia, policji, straży i in.) w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia czy mienia;

ł) odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały, oszczędne gospodarowanie nimi;

m) zakaz wprowadzania na teren przedszkola osób postronnych;

n) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

o) przestrzeganie Regulaminu Pracy;

p) wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola.


       Rozdział   VI
 
 Wychowankowie  i ich rodzice

 
 

§ 33

 1. Statut przedszkola określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci. Rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i specjaliści zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

    § 34


1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 1. Rodzice mają prawo do:

  1) zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Przedszkola oraz zadaniami wynikającymi z Planu Pracy Przedszkola,

  2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

  3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga, logopedy
  w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielenia dziecku pomocy,

  4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
   

§ 35


 1. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) dziecka należy:
 

1) przestrzeganie zapisów niniejszego statutu,

2) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

6) rzestrzeganie godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,

7) osobiste przyprowadzanie i odbieranie dziecka (lub pisemne upoważnienie innej osoby dorosłej),

8) dbanie i higienę i estetyczny wygląd dziecka,

9) systematyczne zapoznawanie się z treścią komunikatów, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń,

10) interesowanie się sukcesami i porażkami dziecka,

11) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia

§ 36

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami/ prawnymi opiekunami:

1) zebrania grupowe,

2) spotkania adaptacyjne,
3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, terapeutą, logopedą,
4) kącik dla rodziców,
5) zajęcia otwarte integracyjne dla rodziców /popołudnia z rodzicami/,

6) pedagogizacja rodziców prowadzona przez nauczycieli i specjalistów – według potrzeb,

§ 37

3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka,
a w szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej

4) poszanowania jego godności osobistej

5) poszanowania własności

6 opieki i ochrony

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat

8) akceptacji jego osoby
 

 

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe


 

§ 31


1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.


 
§ 32


1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,
2) udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola
3) umieszczenie statutu na stronie internetowej.


§ 33


1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.


§ 34


1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 35  


1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 36


1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

§ 37

1. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwałę Rady Pedagogicznej.

Poprawki do statutu wprowadzono uchwałą nr Rady Pedagogicznej dnia w oparciu o nowe przepisy prawa oświatowego (podstawa prawna str 2 Statutu).
 

Data uchwalenia:        20.11.2017 r.
 


 

Data dodania: 2018-09-11 19:54:08
Data edycji: 2021-01-19 22:30:50
Ilość wyświetleń: 1529

"Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu"

Robert Fulghum
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej