PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 "POD TOPOLĄ" W BARLINKU

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6 - LETNICH

W Szkole Podstawowej nr 4 w Barlinku

 

przy ul. Kombatantów 3 planuje się utworzenie

 

KLASY PIERWSZEJ INTEGRACYJNEJ.

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców do zapisywania dzieci do tej właśnie klasy na rok szkolny 2021/2022.

 

Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci zdrowych
z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, niewidzących
i niedowidzących, niesłyszących i słabo słyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem, niedostosowanych społecznie, z niepełnosprawnością sprzężoną).

Korzyści integracji:

brak podziału uczniów na pełnosprawnych i niepełnosprawnych,

poczucie bezpieczeństwa dla każdego ucznia,

dostrzeganie z każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich,

bliska współpraca z rodzicami,

wiara w możliwości dziecka, rozwój tolerancji i akceptacji,

zanik niezdrowej rywalizacji,

rozwój tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa,

rozwój samodzielności ucznia,

dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,

przezwyciężanie trudności,

brak izolacji społecznej,

radość „dawania.”

Organizacja pracy w klasie integracyjnej:

1. W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie. Realizuje się tu podstawę programową kształcenia ogólnego.

2. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki.

3. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.

4. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład tego programu jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany przez pedagoga specjalnego, który kieruje się sugestią nauczyciela wiodącego, co do ważności i przydatności treści (szczególnie w klasach starszych). W ten sposób realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych.

5. W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych, współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną.

6. Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 18 uczniów, w tym 3-5 uczniów
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

7. W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów – nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym (pedagog specjalny).

8. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają dodatkowe zajęcia specjalistyczne prowadzone przez pedagoga wspomagającego.

9. W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych
z określonymi dysfunkcjami wspierają następujące formy pracy dydaktycznej:  zajęcia rewalidacyjne,  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,  logopedyczne.

Dlaczego warto posłać swoje dziecko do klasy integracyjnej? W klasie tej jest dwójka nauczycieli – jeden prowadzi zajęcia, a drugi jest dedykowany do wspierania dzieci z orzeczeniem – to też zwiększa szanse. Tym bardziej, że w rzeczywistości często role obu nauczycieli są przemienne
i wspierają się oni we wszystkich zadaniach. To daje dzieciom zdecydowanie bardziej indywidualne podejście każdego dnia, ponieważ w klasie integracyjnej jest zwykle 15-18 uczniów,
w przeciwieństwie do zwykłych klas, w których jest 25 dzieci. Uczniowie uczą się traktowania odmienności jako czegoś naturalnego, niewzbudzającego sensacji, czy zażenowania. Kontakt dziecka sprawnego z niepełnosprawnym kształtuje właściwą postawę wobec innych ludzi, skłania do większej otwartości i wyrozumiałości. W takiej klasie jest nieco więcej wrażliwości, więcej życzliwości
i więcej chęci wspierania innych. Dzieci mają ze sobą lepszy kontakt ze względu na mniejszą liczebność klasy. Czy warto? Na pewno! Państwa dziecko będzie mogło, być może pierwszy raz
w życiu, stanowić grupę wsparcia. Czekamy na dzieci, które lubią się bawić z rówieśnikami, ciekawi je świat i chcą się uczyć jak osiągnąć swój osobisty sukces nie zapominając o potrzebach innych. Rodzice decydujący się na wybór klasy integracyjnej dla swojego dziecka powinni pamiętać, że głównym i najważniejszym celem klasy integracyjnej jest wspólna nauka i zabawa, która uwrażliwia dzieci zdrowe na potrzeby niepełnosprawnych rówieśników, uczy umiejętności akceptacji innych, często odmiennych zachowań i niesienia pomocy w różnych sytuacjach. Większe wartości, jakie uda nam się wpoić w dzieciństwie z pewnością zaowocują w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zapisów dzieci do klasy integracyjnej!!!

Data dodania: 2021-04-13 09:57:36
Data edycji: 2021-04-13 10:07:09
Ilość wyświetleń: 118

"Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu"

Robert Fulghum
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej